SUBJECT: Data Acquisition and Transmission


MATERIALS:
IX Semester 2008/2009

No.  Nastavne jedinice 
 URL
1. 
Uvodno predavanje. Upoznavanje s kolegijem, ocjenjivanjem i načinom rada. Komunikacijski sistem i sistem za akviziciju podataka. Osnovni pojmovi o distribuiranim sistemima i sistemima za daljinsko vođenje: definicije, načelne strukture, primjeri primjena. Komunikacijske mreže i sučelja prema operaterima u distribuiranim sistemima upravljanja i sistemima daljinskog vođenja.
PDF
2.
Arhitektura distribuiranih sistema upravljanja i nadziranja. Centralizirana arhitektura, distribuirana arhitektura sa pojedinačnim vezama i distribuirana mrežna arhitektura s redudantnom komunikacijskom sabirnicom. Komponente sistema upravljanja: lokalna procesorska jedinica (LPJ), centralna procesorska jedinica (CPJ), operatorsko sučelje (HMI - Human Machine Interface). Slojevita hijerarhijska arhitektura nadziranja i upravljanja. Razine upravljanog uređaja, upravljanja pojedinačnim funkcijama i petljama regulacije, vođenja procesa, nadzora procesa, planiranja i analize.
PDF 
3. 
Uvodna razmatranja o komunikacijskim mrežama. Pregled i primjena komunikacijskih mreža u industriji. Tipovi komunikacijskih mreža: LAN, MAN, WAN i Internet. Topologije mreža i prijenosni mediji. Mrežni uređaji: koncentrator (hub), obnovitelj (repeater), premosnik (bridge), preklopnik (switch), usmjerenik (router), poveznik (gateway), mrežna kartica i modem. Mrežni softver, slojevi, sučelja, protokol, fizički medij i usluge.
PDF
4. 
Komunikacijski protokoli i referentni modeli. OSI referentni model i TCP/IP. Slojnost OSI modela i komunikacija. Arhitektura mreže temeljena na OSI modelu. OSI model sa dva i tri čvora, umrežavanje s premosnicima. OSI model u industriji. TCP protokol: segmenti, portovi, uspostavljanje i prekidanje konekcije. IP protokol: svojstva, struktura zaglavlja, adresiranje i fragmentiranje poruke. ICMP, ARP, TCP, UDP protokoli. Usporedba TCP i UDP protokola.
PDF
5. 
Fizički sloj OSI refrentnog modela. Topologije i načini prijenosa. Prijenosni mediji: električni, optički i bežični. Tipovi kabela u komunikacijskim mrežama: kabel sa upletenom paricom (twisted pair), koaksijalni kabel i optička vlakna. Analogna modulacija: amplitudna, frekvencijska i fazna. Base band, Carrier band i Broadband modulacije. Tipovi digitalnih modulacija u modemskim komunikacijama: ASK, FSK, BPSK, QPSK, QAM. Sinhronizacija i kodiranje signala: Manchester, diferencijalni Manchester, Xerxes.
PDF
6. 
Podatkovni sloj OSI refrentnog modela. Podsloj okvira: formiranje okvira, otkrivanje i ispravljanje grešaka. Kodovi otkrivanja grešaka i kodovi ispravljanja grešaka. Hammingova udaljenost. Paritetni bitovi, CRC (Cyclic Redudancy Check) i BCH kodiranje. Podsloj pristupa mediju. Podsloj logičkog upravljanja.
PDF
7. 
Podatkovni sloj, nastavak. Problem dodjeljivanja kanala i protokoli pristupa mediju: TDMA; FDMA i CDMA. Protokoli sa višepokušajnim pristupom: ALOHA, CSMA, CSMA/CD. Protokoli bez sukoba i protokoli sa ograničenim sukobom. MAC adresiranje. Međupovezivanje mreža i virtualizacija mreža. ATM i MPLS mreže.
PDF
8. 
Bežične komunikacije. Prijenosni mediji u bežičnim komunikacijama: radio valovi, mikrovalovi, infracrveni valovi, zvuk i svijetlost. Tehnologije bežičnog prijenosa: Bluetooth, IrDa, GPRS (UMTS), Wireless LAN, ZigBee i UWB. Načini spajanja na Wireless LAN mrežu. Analiza osjetljivosti na kašnjenje. Uređaji za bežične komunikacije: PCI, PCMCIA i USB adapteri, Access Point, kabeli, konektori za kabele i antene. Primjer: Upravljanje mobilnom platfomom pomoću PDA Bluetooth-a.
PDF
9.
Komunikacije u realnom vremenu. Uvodna razmatranja o RT (real-time) komunikacijskim mrežama. Distribuiranost podataka u RT mrežama. Sinhronizacija rada lokalnih klokova. Primjena proširenog Kalmanovog filtra za estimaciju parametara potrebnih za sinhronizaciju rada lokalnih satova. Primjeri distribuiranih sistema za rad u realnom vremenu. Master-slave i peer-to-peer komunikacije. Difuzijski i ciklički načini prijenosa podataka. Događajni način rada. Mješoviti prijenos podataka. RT komunikacijski model.
PDF
10. 
RT komunikacijske mreže. PROFIBUS, PROFINET, PROFINET CBA, CAN, TTCAN, TTP i FlexRay.MODBUS, RTU i ASCII protokoli. Opisi, karakteristike i komunikacije RT mreža. Usporedba RT komunikacijskih mreža.
PDF
11.
Upravljanje u zatvorenoj petlji preko komunikacijske mreže. Algoritmi izbora perioda uzorkovanja više regulacijskih petlji zatvorenih preko iste komunikacijske mreže. Primjeri sa CAN i mrežom sa putujućim zalogom. Analiza kašnjenja u regulacijskom krugu. Problem promjenjivog komunikacijskog kašnjenja. Metode kompenzacije utjecaja komunikacijskog kašnjenja na ponašanje sistema upravljanja. Primjer upravljanja istosmjernim motorom preko CAN mreže sa četiri čvora.
PDF
12. 
Sistemi daljinskog vođenja. Osnovni pojmovi: teleoperacija, telemanipulacija, teleoperater, daljinsko upravljanje. Tipovi i stupnjevi teleoperacije. Vizuelna povratna veza i upravljačka povratna veza. Problem kašnjenja u sistemima daljinskog vođenja. Bilateralno daljinsko vođenje: koncepti pasivnosti sistema i teleoperacije u valnom području. Analiza stabilnosti. Primjer: bilateralno upravljanje robotskim manipulatorom sa povratnom vezom po sili.
PDF
13. 
SCADA sistemi. Sklopovska i programska arhitektura. Komunikacije i sučelja unutar SCADA sistema. SCADA mrežne komponente i standardi. Zaštita SCADA sistema. Primjena SCADA sistema u telemetrijskim sistemima. Wireless SCADA sistemi (Zetron).
PDF

 

Laboratory Assignments

1. Modeliranje i simuliranje komunikacijskog kanala u Matlab okruženju.
2. A/D i D/A pretvorba.
3. Kodiranje (Manchester i diferencijalni Manchester).
4. Digitalni postupci modulacije/demodulacije (QAM, FSK, PSK).
5. Otkrivanje i ispravljanje grešaka (BCH i Reed-Solomon).
6. Višestruki pristup mediju (TDMA).
7. Komunikacija čvorova preko bežične (Wireless) mreže.
8 . Sinhronizacija rada lokalnih satova korištenjem proširenog Kalmanovog filtra..
9. Izbor vremena uzorkovanja regulacijski petlji zatvorenih preko komunikacijske CAN mreže.
10. Upravljanje u zatvorenom regulacijskom krugu preko komunikacijske mreže.
11. Upravljanje telerobotskim sistemom u valnom području.
12. Eliminiranje utjecaja kašnjenja i sile dodira iz udaljene okoline primjenom proširenog impedancijskog regulatora.

 
This page was last updated on Wednesday, October 29 - 10:08:05 PM
Please send comments to webmasters.